Arboretum Oostereng

Organisatie

De Stichting Arboretum Oostereng (SAO) zorgt voor het beheer van het arboretum.
De stichting heeft de ANBI status.
Statutair doel is:
“Het herstel, de instandhouding en het aantrekkelijk maken van het ecologische Arboretum Oostereng en het verrichten van al wat hiermee verband houd of daartoe bevorderlijk kan zijn”.

Het bestuur bestaat uit drie personen:
• Voorzitter: Leo Goudzwaard
• Secretaris: Derk Verdenius
• Penningmeester: Ron Eveleens

Het stichtingsreglement:
1. Begrippen
- bestuur: Het bestuur bestaat uit drie personen, de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, zoals vastgelegd in de slotverklaring van de statuten.
- kerngroep: de kerngroep bestaat uit 8 - 10 vrijwilligers van de stichting, die actief deelnemen aan het bestuur van de stichting. Het bestuur maakt onderdeel uit van de kerngroep.
- vrijwilligers: alle personen, die zich als vrijwilliger hebben aangemeld voor het uitvoeren van werkzaamheden bij de Stichting Arboretum Oostereng. Elke vrijwilliger kan zich aanmelden bij de secretaris (Derk Verdenius). De leden van het bestuur en van de kerngroep zijn ook vrijwilligers.

2. Taken en verantwoordelijkheden.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de volgende taken:
- Het maken van een jaarlijkse begroting.
- Het zorg dragen dat de vrijwilligerstaken kunnen worden uitgevoerd. Hiertoe behoren o.a. het verstrekken van gereedschappen, EHBO-materiaal (eerste hulp) en werkhandschoenen.
- Het zorg dragen, dat de noodzakelijke veiligheidsvoorschriften bij de werkzaamheden in acht worden genomen.
- Het betrekken van de kerngroep bij het opstellen van het beleid van de stichting en bij de uitvoering van het beleid.
- Het communiceren met en het verzorgen van de noodzakelijke informatie aan de vrijwilligers van de stichting.
- Het financiële beheer van de stichting.
- Het bijhouden van een lijst met vrijwilligers.
- Het bijeenroepen en leiding geven aan bestuursvergaderingen. Minimaal 1x per jaar wordt een algemene bestuursvergadering georganiseerd, waarvoor alle vrijwilligers (via email) worden uitgenodigd.
- Overleg met derde partijen, zoals Staatsbosbeheer, sponsoren, Kamer van Koophandel etc. - Besluiten nemen over wijziging van de statuten en/of opheffing van de stichting.

Het bestuur is ook verantwoordelijk voor de volgende taken, die worden uitgevoerd in overleg met de kerngroep:
- Het opstellen van een beleidsplan.
- Het opstellen van een werkplan.
- Het nemen van initiatieven voor het verwerven van fondsen.
- Het organiseren en uitvoeren van excursies, lezingen etc., zowel voor vrijwilligers als voor andere geïnteresseerden.
- Onderhoud van de website van de stichting.